اصلی Top Z-Librarians

مکافاتو سیستم

غواړی چې زمونږ د کتابخانی سره کومک وکړی او به بدل کې یې لازمی بونوس تر لاسه کړی؟

بلی، اوس ممکنه ده خپل د کاپی کولو نورم ( لیمیټ) لوړ کړی، همداسی کتابونه بار کړی او یا کې خپور کړی. Top Uploaders и Top Editors د کتابونو په اړوند معلومات په دی صفحو څو توپ یوځیرا به معلوم شی، چې په تیره شوی هفته او میاشت کې ډېر فعال وه

هفتی توپ

په هفته کې ممکنه ده د هری کټګوری څخه یو فعالترین استعمال کوونکی وی. (Top Uploaders & Top Editors)

The five most active users of the week in each category (Top Uploaders and Top Editors) will get Premium status and 100 daily downloads for 7 days.

په هغه صورت کې چې استفاده کوونکی توپ شی ، په راتلونکی هفته کې – د هغه نتایج په عمومی میاشتنی حساب کې شامیلیږی، اما لومړی ځای په اتوماتیک شکل سره د نتیجو پر بنا د هغه پسی اشغالوی.

میاشتنی توپ

د میاشتی فعالترینو بارونکو او خپرونکی نه تنها د کاپی کولو د نورم (لیمیت) د زیاتولو چانس لری.

3rd place - will get Premium account and 100 daily downloads for 31 days

2nd place - will get Premium account and 200 daily downloads for 31 days

1st place - will get Premium account, unlimited downloads for 31 days and a book in paper or electronic version at our expense.

*په هغه صورت کې چې تاسی په کاغذی بڼه انتخاب کړی، کتاب باید په مشهورو انترنیتی له طریقه درولیږل شی. که DHL مغازو کې موجود وی، او ستاسی په ادرس به د الکترونیکی بڼه وی- مونږ یې تاسو ته په ایمل درلیږو

تاسی په کار یاست؟ کامیابی مو غواړم

د بارکوونکو لپاره: کومیکس، مجلی، مقالی، لکچرونه، د مکتب/ زده کړه پالو مواد او نور... مه باروی. او همداسی، خراب سکانیر شوی بڼه کتابونه او په نامکمله بڼه کتابونه مه باروی.